ОУ ТТ УПУ поща

< Обратно към новините Публикувано на 08.02.2021

ПРОЕКТ!

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ТОЙОТА ТИКСИМ ” ЕООД,

възоснова на

Индивидуална лицензия № 2-009/14.12.2017г.

 

 

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С тези Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга на територията на Република България, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД, наричан по-долу „Пощенски оператор“ и наричани за краткост "Общи условия", се конкретизират пощенските услуги и се уреждат взаимоотношенията по предоставянето им чрез мрежата на оператора и се определят правата и задълженията на страните по договора при Общи условия за предоставяне и ползване на пощенски услуги включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД.

2. Въз основа на индивидуален договор, предварително сключен между страните, могат да бъдат договаряни условия, различни от Общите условия. Индивидуалният договор има приоритет пред Общите условия.

3. Настоящите Общи условия са задължителни за и за всички потребители на пощенски услуги.

4. Общите условия се прилагат за всички вътрешни и международни пощенски услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяни от Пощенския оператор. За международните пощенски пратки се прилагат и разпоредбите на актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани и обнародвани по установения ред;

5. За предоставянето на услугите, предмет на тези Общи условия и договорите, сключени въз основа на тях, Тойота Тиксим ЕООД има право да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на подателите и получателите, свързани с приемането, пренасянето и доставянето на пощенските пратки. При събирането, използването и обработването на тези лични данни, Тойота Тиксим ЕООД ще спазва стриктно приложимото право, включително разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

6. В универсалната пощенска услуга, предоставяна от Тойота Тиксим ЕООД, се включват следните услуги:

6.1 приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

а) кореспондентски пратки – до 2 кг;

б) малки пакети – до 2 кг;

в) печатни произведения – до 5 кг;

г) секограми - до 7 кг;

д) пощенски колети - до 20 кг;

6.2. допълнителни услуги - "препоръка" и "обявена стойност".

7. Кореспондентските пратки и малки пакети могат да бъдат с предимство или без предимство. Пощенските пратки могат да бъдат препоръчани и непрепоръчани, с или без обявена стойност, с или без наложен платеж в зависимост от желанието на подателя.

8. Пощенският оператор определя размера на обявената стойност, до която дружеството ще приема пощенски пратки “с обявена стойност”.

8.1. Максималния размер на обявената стойност и цената на услугата се определят в „Цени на услуги включени в универсалната пощенска услуга, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД”.

8.2. Конкретния размер на обявената стойност се определя и посочва от подателя, като следва да съответства на действителната стойност на съдържанието на пратката, удостоверено с копие на документ за покупка, оценка или др.

9. Пощенският оператор определя вида и съдържанието на документите, които се попълват при приемането, пренасянето и доставянето на пощенските пратки и осигурява отпечатването и използването на съответните бланки, формуляри и товарителници, които могат да съдържат и условия, различни от Общите условия, с оглед договора по т. 2.

 

РАЗДЕЛ III

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

10. Тойота Тиксим ЕООД осъществява цялостния процес по изпълнение на пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД чрез точките за достъп до пощенската мрежа на оператора на територията на цялата страна.

11. В пощенските си офиси и мобилните пощенски станции на територията на цялата страна Тойота Тиксим ЕООД приема всички пощенски пратки в рамките на определено работно време.

12. Работното време на пощенските офиси включва най-малко 5 работни дни в седмицата.

13. Пощенският оператор поставя на видно и достъпно място във всички пощенски офиси и мобилни пощенски станции:

13.1. Настоящите Общи условия;

13.2. Информация за цените на услугите, предоставяни от оператора в "Цени на услуги включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяна от Тойота Тиксим ЕООД;

13.3. Информация за пощенските офиси и мобилните пощенски станции, където се предоставят пощенските услуги;

13.4. Информация за пощенските офиси, където се приемат международни пратки и изискванията при подаване на международни пратки, подлежащи на митнически контрол;

13.5. Изисквания относно формата, минималните и максимални размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки;

13.6. Работното време на пощенските офисите и мобилните пощенски станции;

14. Договорът за извършване на универсална пощенска услуга, предоставяна от Тойота Тиксим ЕООД, въз основа на Общи условия се счита за сключен, както следва:

14.1. За препоръчани и непрепоръчани кореспондентски пратки, печатни произведения или малки пакети, колети, пратки с обявена стойност и наложен платеж и секограмите – с предаването им в пощенски офис, мобилна пощенска станция или на упълномощено от Оператора лице и издаване на документ за платена цена на услугата, по отношение на пратките, за които това е приложимо;

15. Договорът за извършване на универсална пощенска услуга се счита за изпълнен, както следва:

15.1. С доставянето на пощенските пратки ;

15.2. С връщането на подателите на недоставени пощенски пратки;

15.3. С унищожаването на пощенската пратка или колет по реда на настоящите Общи условия.

 

 

РАЗДЕЛ IV

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ПРАТКИ И КОЛЕТИ

 

16. Конкретните сроковете за доставяне на пощенските пратки са включени в “Цени на услуги включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяна от Тойота Тиксим ЕООД“.

17. Тойота Тиксим ЕООД извършва услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга с уговорените срокове и качество.

 

V. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

18. Пощенският оператор образува и прилага цените на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД, съобразно търсенето и предлагането.

19. Всички цени на пощенски услуги, предоставяни от Пощенския оператор, се включват в “Цени на услуги включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяна от Тойота Тиксим ЕООД“, с които потребителите се запознават чрез:

19.1. Поставяне на видно и достъпно място във всички пощенски офиси и мобилни пощенски станции на оператора;

19.2. Публикация на електронната страница на Тойота Тиксим ЕООД в Интернет на адрес: www.okexpress.bg

20. Тойота Тиксим ЕООД предоставя за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията всяка промяна на цени на пощенски услуги и цените на нови услуги, най-малко 10 дни преди влизането им в сила. Тойота Тиксим ЕООД уведомява потребителите преди да започне прилагането на цените по реда на т.19.1 и 19.2.

21. Цените на пощенските услуги се предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой или безкасово.

21.1. Начините за заплащане на цените на пощенските услуги се определят оператора в "Цени на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяна Тойота Тиксим ЕООД”.

21.2. Заплащането на пощенските услуги може да се извърши и в срокове, определени от оператора по индивидуални договори с клиенти.

22. Платената цена, в брой или по безкасов път, се отразява върху пратката, като доказателство за заплащане на цената на пощенската услуга, чрез отпечатъци на автомати, таксувачни машини, печатни преси, други съоръжения и технологии и с текст "цената платена", при международните пратки “Taxe perçue”.

23. При използване на пощенски пликове и други, с отпечатан върху тях специален знак на цената, заплащането на цената се извършва при закупуването им.

24. Операторът може да договаря с потребители, които системно изпращат голям брой собствени пощенски пратки следните условия:

24.1. начина и срока на плащане;

24.2. цени, различни от определените в "Цени на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяна от Тойота Тиксим ЕООД”, при спазване принципите на публичност и равнопоставеност и при наличие най–малко на едно от следните условия, изпълнени от потребителите преди приемането на пратките:

а)поставяне на отпечатъци, като знак за платена цена на услугата, със собствени или наети автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване или щемпеловане, които задължително съдържат информация, идентифицираща Тойота Тиксим ЕООД, съгласно изискванията на чл.77 ал. 3 от ЗПУ;

б) подготовка на пратките – сортиране, описване и др.;

в) подаване на пратки с еднакви размери, форма и/или тегло;

г) други конкретни условия, предварително определени от Пощенския оператор.

25. Предварително определените от оператора конкретни условия и цени се посочват подробно в договора с потребителя.

26.Освобождават се от заплащане следните пощенски услуги, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД:

26.1. Секограми до 7 кг - релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия /с изключение на въздушните допълнителни цени/, изпращани от и/или до слепи граждани или официално признати институти за слепи граждани и оформени с регламентираните отличителни знаци.

26.2. Пратки за военнопленници и интернирани граждански лица, посочени в Женевската конвенция от 12.08.1949 г.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД

 

27. Пощенският оператор е длъжен да предоставя услугите от обхвата на универсалната пощенска услуга при условия на равнопоставеност и публичност като гарантира равен достъп на потребителите до предлаганите услуги

28. Операторът се задължава във всички пощенски офиси и мобилни пощенски станции да бъдат поставени на видно и достъпно за потребителите място Общите условия и цените на предоставяните пощенски услуги, като и на страницата си в Интернет.

29. Операторът е длъжен да поставя на достъпно място в пощенските си офиси и мобилни пощенски станции сроковете за доставяне, процедурата за подаване на рекламации, тяхното разглеждане и информация за обезщетенията.

30. Операторът се задължава да опазва тайната на кореспонденцията, както по време на извършване на услугата, така и след това, като не:

30.1. присвоява пощенски пратки;

30.2. отваря пощенски пратки освен в случаите по чл. 93 от Закона за пощенските услуги;

30.3. взема от съдържанието на отворени пощенски пратки;

30.4. предава пощенски пратки на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен в случаите по чл. 93 от Закона за пощенските услуги;

30.5. предоставя справки и информация за пощенски пратки и за съдържанието им освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица;

30.6. предоставя информация за пощенския трафик между отделни лица.

31. Тойота Тиксим ЕООД се задължава да доставя пратките на посочените от подателите лица в определените от тях срокове.

32. Операторът се задължава да преопакова пратките, чиято цялост е нарушена, с цел да се запази съдържанието им и при условие, че опаковката е така повредена, че непреопаковането й би довело до загубване на част или цялото съдържание За преопаковането се съставя документ съгласно изискванията на Мерките за опазване тайната на кореспонденцията, приети от Комисията за регулиране на съобщенията.

33. Тойота Тиксим ЕООД се задължава да определя изискванията относно формата, минималните и максимални размери, теглото и начина на опаковане и на адресиране на пощенските пратки, които се поставят на видно място в пощенските офиси, мобилните пощенски станции и страницата в Интернет на дружеството.

34. Митническият контрол и обмитяването на международните пощенски пратки се извършва съгласно Закона за митниците и правилника за неговото приложение.

35. Тойота Тиксим ЕООД се задължава разглежда и взима становища по молби, жалби и предложения от потребителите в едномесечен срок от датата на подаването им.

 

 

РАЗДЕЛ VII

ОТГОВОРНОСТИ НА СП. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

36. Тойота Тиксим ЕООД дължи обезщетение на подателите или получателите в следните случаи:

36.1. загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пощенски колети, препоръчани пощенски пратки, както и пощенски пратки с обявена стойност и с наложен платеж

36.2. за върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им;

36.3. за неспазване на сроковете за доставяне на пощенски пратки и пощенски колети, съгласно раздел ІV от настоящите Общи условия.

37. Тойота Тиксим ЕООД не носи отговорност:

37.1. за непрепоръчани пощенски пратки;

37.2. за повреждане или унищожаване на препоръчани или с обявена стойност пощенски пратки, настъпило в резултата на непреодолима сила;

37.3. когато подателят, съответно получателят на препоръчана пощенска пратка не е предявил писмена рекламация в сроковете по настоящите Общи условия;

37.4. повреди на пощенски пратки, настъпили по вина на подателя, подал пратката с опаковка, несъобразена със съдържанието и характера на пратката, с невярно обявено съдържание или произтичащи от естеството на самото съдържание;

37.5. за повреди настъпили след приемане на пощенските пратки, ако преди това получателят не е направил рекламация по установения ред, а при доставка по домовете - не е направил рекламация в момента на получаването;

37.6. за забавени или недоставени пратки поради непълен или погрешен адрес;

37.7. когато поради непълен или погрешен адрес пратката е доставена на друго лице;

37.8. за изгубени, повредени или унищожени пощенски пратки, поради непреодолима сила - наводнение, пожар, земетресение и др., както и когато пощенска пратка не може да се намери, вследствие унищожаване на служебните документи по същите причини, при условие, че пощенския офис е взел всички предохранителни мерки за опазване и спасяване на пратката;

37.9. за пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;

 

РАЗДЕЛ VIII

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

38. Потребителите имат право:

38.1. да получават информация по достъпен начин относно Общите условия и цените на услугите.

38.2. да получат информация за всички видове пощенски услуги, от обхвата на универсалната пощенска услуга, предлагани от Тойота Тиксим ЕООД;

38.3. да получат информация за теглото и начина на адресиране на пощенските пратки, за забранените предмети и вещества, които не могат да се поставят в пощенски пратки;

38.4. да подават рекламации в случаите по т.36

39. Подателят има право, до момента на доставяне на пратката при заплащане на допълнителна цена, да поиска писмено промяна в направлението на пратката, поправки в името на получателя, адреса и местоназначението на пратката, или да се промени получателя-възможността за извършване на тези промени се преценява при всеки конкретен случай от Пощенския оператор;

40. Подателите на пощенски пратки са длъжни:

40.1. Да се съобразяват с изискванията на оператора за форма, тегло, размери и начин на адресиране.

40.2. Да подават пратките с опаковка и затваряне, съобразени с изискванията на Тойота Тиксим ЕООД.

40.3. Да не поставят забранени предмети и вещества в пощенските пратки.

40.4. Да предплащат цената на ползваните от тях услуги.

41. Получателите са длъжни да монтират и поддържат пощенски кутии за доставяне на непрепоръчани пратки на достъпни и безопасни за пощенските служители места - входове на сградите и дворовете. На пощенските кутии трябва да бъдат посочени имената на ползвателите им.

 

РАЗДЕЛ IX

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

42. Подателите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки на имущество или служители на Тойота Тиксим ЕООД, както и на други лица, поради невярно декларирано съдържание или неподходяща опаковка.

43. Подателите носят отговорност пред Тойота Тиксим ЕООД за щетите, причинени от подадени от тях пратки на други пратки.

44. Отговорността по т. 42. и т. 43 е в размер на понесените от Пощенския оператор загуби или изплатените обезщетения.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ Х

ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА

 

45. Потребителите нямат право да поставят във вътрешните и международни пощенски пратки следните предмети и вещества:

45.1.наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;

45.2. оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;

45.3. неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;

45.4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;

45.5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

  1. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

  2. бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С, по-ниско от действителното количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С в съответната бутилка

  3. бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано номинално количество в литри, по-ниско или по-високо от вместимостта на съответната бутилка

  4. бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност

  5. бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандерол DUTY FREE.

  6. тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност

  7. тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE.

  8. тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки

  9. ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса;

  10. тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от търговция, които не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия

  11. тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от физически лица, които не са еднолични търговци

  12. отпадъци от тютюн, които не представляват тютюн за пушене (за лула и цигари)

  13. употребявани акцизни бандероли

  14. наливни (небутилирани) алкохолни напитни с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание развно или превишаващо 15% vol

  15. алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15 % vol, в пластмасови опаковки (бутилки) над 0,5 литра

46. Във пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

47. В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по т. 45 не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.

48. Не се приемат пощенски пратки, които съдържат животни и нетрайни биологични вещества, включително диагностични образци, ако опаковката им не отговаря на изискванията, на българското законодателство и международните актове, по които Република България е страна.

49. При съмнение за вложени забранени предмети в пощенските пратки, служителят в пощенския офис или мобилната пощенска станция се изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. В случай на отказ пратката не се приема.

50. Когато има достатъчно основание да се смята, че приета пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, Тойота Тиксим ЕООД, след съгласуване с извършващия проверката, изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й. При отказ или липса на отговор извършващият проверката уведомява оператора, отговорен за пренасянето и доставянето на пратката, а той - съответните компетентни държавни органи за разпореждане на следващи действия.

 

РАЗДЕЛ ХI

ДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ПРАТКИ

 

51. Пощенския оператор доставя всяка пощенска пратка на лицето, посочено като получател.

52. Доставянето на пощенските пратки се извършва по някой от посечените по-долу начини, съобразно правилата по този раздел:

52.1. В пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване;

52.2. В пощенските офиси и мобилни пощенски станции на Тойота Тиксим ЕООД;

52.3. В места или съоръжения, договорени между Тойота Тиксим ЕООД и потребителите.

53. Опаковките на различните видове пратки включени в обхвата на универсалната пощенска услуга трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието, за да се предпазят от повреди.

54. Адресирането на пощенските пратки се извършва по образец указан от Пощенския оператор във всяко място за достъп.

55. В зависимост от вида на пощенската пратка доставянето се извършва както следва:

55.1. За непрепоръчани пощенски пратки по т. 6.1. букви „а”- „д”:

55.1.1. непрепоръчани пощенски пратки се доставят в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване. Когато непрепоръчаните пратки са с размери, непозволяващи извършване на доставянето в пощенската кутия, на получателя се оставя служебно известие за пратката с покана да я получи в пощенския офис за доставяне. Срокът за получаване на пратката от потребителя е до 20 дни от датата на получаване на пратката в пощенския офис на доставяне. При неявяване на получателя в срок от 10 календарни дни от датата на оставяне на първото служебно известие в пощенския офис за доставяне, се изпраща второ служебно известие;

55.1.2. непрепоръчани пощенски пратки, адресирани "до поискване" се доставят на получателя в пощенския офис на получаването. Получателят се легитимира с документ за самоличност.

55.1.3. непрепоръчаните пощенските пратки, чието предаване е в пощенски офис се доставят в наетата пощенска кутия. Когато непрепоръчаните пратки са с размери, непозволяващи извършване на доставянето в пощенската кутия, на получателя се оставя служебно известие по реда на т. 55.1.1.

55.1.4.. При заплащане на допълнителна цена за услугата пощенски пратки с размери, непозволяващи извършване на доставянето в пощенската кутия, на получателя могат да се доставят на адреса на получателя.

55.2. Доставяне на препоръчани пощенски пратки т. 6.1. букви „а”-„д” и колети:

55.2.1. доставянето на препоръчаните пощенски пратки и колети се извършва на адреса на получателя или в пощенския офис лично срещу подпис. Получателят се легитимира с документ за самоличност. За удостоверяване на доставянето на препоръчани пощенски пратки и колети в служебните формуляри се отразяват трите имена, постоянен адрес и ЕГН на получателя

55.2..2. личните данни по т. 55.2.1. се използват само за доказване самоличността на получателя във връзка с доставянето на съответната пощенска пратка, в случай на спор относно доставянето;

55.2.3. при несъгласие на получателя за събиране на личните му данни, чрез записването им в служебните формуляри, препоръчаните кореспондентски пощенски пратки и колети се връщат на подателя;

55.2.4. при несъгласие на подателя (в качеството му на получател) за събиране на личните му данни, чрез отразяването им в служебните формуляри, препоръчаните пощенски пратки и колетните пратки се съхраняват съгласно настоящите Общи условия;

55.2.5. личните данни се съхраняват в сроковете определени за съхранение на пощенските пратки и колети, за които се отнасят.

55.2.6. Пощенски пратки, които се доставят на домашен адрес, се доставят лично на получателя или на негов пълномощник, а когато върху пратката няма изрично указание "лично на получателя", може и на пълнолетен член от домакинството му - като в служебните формуляри освен данните по т.55.2.1. се вписва и родствената връзка с получателя. Когато при посещението на адреса на получателя, пратката не може да бъде доставена поради отсъствие на получателя/ пълнолетен член на домакинството, той се уведомява със служебно известие по реда и в сроковете по т. 55.1.1.да се яви в пощенския офис за доставяне.

55.2.7. препоръчани пощенски пратки до еднолични търговци или учреждения, организации и други юридически лица се доставят на посочения в пратката адрес им в тяхното деловодство или на упълномощен служител, освен ако не е уговорено друго.

55.2.8. препоръчани пощенски пратки, адресирани "до поискване" се доставят в пощенския офис или мобилна пощенска станция за доставяне;

55.2.9. пощенските пратки, чието предаване е в пощенски офис се доставят на получателите, като се уведомяват със служебно известие в наетата абонаментна пощенска кутия

55.2.10. доставянето на препоръчани пощенски пратки с обявена стойност и на пощенски колети с и без обявена стойност се извършва в пощенския офис или мобилна пощенска станция на получаването им, за което получателите се уведомяват от Тойота Тиксим ЕООД със служебно известие. Срокът за получаване на пратката от страна на получателя е до 20 дни от датата на получаване на пратката в пощенския офис. При неявяване на получателя, в срок от пет календарни дни от датата на получаване на пощенската пратка или пощенския колет в пощенския офис за доставяне, се изпраща второ служебно известие. За всеки пощенски колет, неполучен в срок от 5 (пет) работни дни (след датата на връчване на поканата) се заплаща цена за магазинаж, съгласно действащите в момента цени за услугите, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД. Доставяне на препоръчани пощенски пратки с обявена стойност и на колети без и с обявена стойност може да се извършва и на адреса на получателя, ако за това има споразумение с подателя или получателя и е заплатен допълнителна цена за услугата..

55.2.11. Доставянето на пощенски пратки и пощенски колети с наложен платеж се извършва в пощенския офис или мобилна пощенска станция на получаването им, за което получателите се уведомяват от Тойота Тиксим ЕООД със служебно известие. Срокът за получаване на пратката от страна на получателя е до 20 дни от датата на получаване на пратката в пощенския офис При неявяване на получателя, в срок от пет календарни дни от датата на получаване на пощенската пратка или пощенския колет в пощенския офис за доставяне се прилагат правилата на т.55.2.10. Доставяне на пощенски пратки и пощенски колети с наложен платеж може да се извършва и на адреса на получателя, ако за това има споразумение с подателя или получателя и е заплатен допълнителна цена за услугата.

55.2.12. Пощенски пратки и колети с наложен платеж се доставят при заплащане от получателя на сумата за наложения платеж. Събраната сума се превежда от Оператора на подателя на пратката в 10-дневен срок от получаването й, ако не е уговорено друго.

56.Доставянето на пощенските пратки и пощенските колети, адресирани до получатели, които живеят извън границите на населеното място, се извършва в пощенския офис или мобилна пощенска станция на получаването им.

56.1.При писмено заявено желание на получателите по т.56, същите може да бъдат уведомявани за наличието на тяхно име на пощенски пратки и колети, ако за това има изрично споразумение с подателя или получателя и е заплатена допълнителна цена за услугата.

56.2. Непрепоръчани кореспондентски пратки, адресирани до получатели по т.56, може да се доставят и в други места или съоръжения, договорени между Пощенския оператор и потребителите, като същите се поставят на подходящи места - достъпни за потребителите

57. Получателите на препоръчани пощенски пратки и на пощенски колети, могат да упълномощават други лица да ги получат, срещу нотариално заверено пълномощно и подпис. Упълномощеният се легитимира с пълномощно и документ за самоличност. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на т. 55.2.1-55.2.5

57.1. Пълномощните, издавани от едноличните търговци и ръководителите на учреждения, организации и други юридически лица, се подписват от съответния ръководител и се подпечатват,.

57.2. Пълномощните, издавани от физически лица, е необходимо да бъдат с нотариална заверка на подписа на упълномощителя..

57.3. Еднократните пълномощни, които са за определена пощенска пратка или колет, се прилагат към документа за получаването и не е необходимо да бъдат нотариално заверени.

57.4. Генералните и пълномощните за определен период от време следва да са нотариално заверени. Те се предоставят от упълномощените лица при получаване на препоръчаните пощенски пратки и колети и след като в документите за получаването им се отбележат номерата, датите и наименованията на органите, които са заверили пълномощните, последните се връщат на упълномощените лица.

58 Препоръчани пощенски пратки и пощенски колети с получател малолетно лице се получават от родителя или настойника, който удостоверява това си качество с акт за раждане или решение на съда. В този случай пратката се предава при условията на т. 55.2.1-т. 55.2.5.

59. Препоръчани пощенски пратки и пощенски колети с получател непълнолетно лице (на възраст от 14 до 18 г) се получават от лицето със съгласие на родителя или настойника, който удостоверява това си качество с акт за раждане или решение на съда. В този случай пратката се предава при условията на т. 55.2.1-т. 55.2.5.Съгласието на родителя се удостоверя с подпис в официалните документи, придружаващи пощенската пратка или колет.

60. Отказът на получателя да получи пощенска пратка се отбелязва от него върху формуляра, придружаващ пратката и се подписва. Ако получателят откаже, това се удостоверява от пощенският служител, който вписва отказа и се подписва.

61. При доставяне на пощенски пратки със следи от посегателство или разлика в теглото на пратката и вписаното върху пратката при приемането й, пощенският офис (мобилната пощенска станция) задължително съставя документ по образец.

62. Копие от документът по т. 61 заедно с пратката се връчват на получателя, който може да направи рекламация, ако счита, че Тойота Тиксим ЕООД има вина за констатираните нередности по пратката.

 

РАЗДЕЛ ХII

 

ВРЪЩАНЕ НА НЕДОСТАВЕНИ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

 

63. Пощенски пратки, включително пратки, адресирани „до поискване”, които не могат да бъдат доставени поради това, че: не са потърсени в определения срок; получателите отказват да ги получат или да заплатят сумата на наложения платеж; заминали са на неизвестен адрес; непознати са на посочения адрес или са починали; посочения адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат веднага на подателя, ако той при подаване на пратката не е обявил да се извърши друго.

64. Недоставени пощенски пратки, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес, починали са или не са се явили да ги получат в 20-дневния срок от писменото им уведомяване, се унищожават по реда на Мерките за опазване тайната на кореспонденцията, приети от КРС.

 

 

РАЗДЕЛ ХIII

РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

65. Рекламация може да предяви подателят на пратката, до момента на получаването й от получателя.

66. Получателят може да предяви рекламация при получаване на пратката, а до момента на получаването й само с писмено съгласие на подателя.

67. Рекламацията се подава в пощенският офис на подаване на пратката или на получаване на пратката на място, по факс или друг избран от лицето начин, несвързан с допълнителни разходи за Тойота Тиксим ЕООД и удостоверяващ, дата на нейното подаване по недвусмислен начин.

68. Към рекламацията се прилагат документите, свързани с подаване на пратката и документа за констатирани нередности при доставянето й, ако е съставен такъв. Ако подателят на рекламацията не може да представи посочените документи, посочва всички данни относно пратката, които са му известни.

69. Срокът за предявяване на рекламация е 6 месеца от датата на приемането на пратките.

70. Тойота Тиксим ЕООД се задължава в едномесечен срок от получаване на рекламацията - за вътрешните пощенски пратки, и три месеца - за международните пощенски пратки, да уведоми рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.

71. Ако рекламацията е отхвърлена или е оставена без отговор в срока по т. 70, рекламантът може да предяви иск пред съда или да се обърне към Комисията за регулиране на съобщенията и/или Комисия за защита на потребителите за становище по спора.

72. За вътрешни пощенски пратки, Тойота Тиксим ЕООД дължи на подателите или получателите обезщетение, както следва:

72.1. за частично ограбена или частично повредена препоръчана пратка или предадена на неправоимащи лица – обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от 5 (пет) пъти от стойността на пощенската услуга;

72.2. за загубена, изцяло ограбена или напълно повредена препоръчана пратка - обезщетение в размер на 5 (пет) пъти стойността на пощенската услуга;

72.3. за частично ограбен или частично повреден колет - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от 5 (пет) пъти от стойността на пощенската услуга;

72.4. за загубен, изцяло ограбен или напълно повреден колет - обезщетение в размер на 5 (пет) пъти стойността на пощенската услуга;

72.5. за върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им – обезщетение в размер на стойността на пощенската услуга;

72.6. за частично ограбена, частично повредена или предадена на неправоимащи лица пратка или колет с обявена стойност, недължащи се на скрити недостатъци на опаковката или естеството на съдържанието на пратката или колета - обезщетение в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от обявената стойност;

72.7 за загубена, изцяло ограбена или напълно повредена пратка или колет с обявена стойност - обезщетение в размер на обявената стойност;

72.8. за несъбрани суми по доставени пощенски пратки и колети с наложен платеж или за непредадени на подателите събрани суми по наложен платеж, Тойота Тиксим ЕООД носи отговорност, равна на размера на наложения платеж;

73. Заедно с обезщетенията по т. 72 се връщат и цените на услугите, които са заплатени при подаване на пратката.

74. При неспазване на сроковете за доставяне, посочени в настоящите Общи условия Тойота Тиксим ЕООД дължи на подателите:

74.1. за пратки за вътрешността на страната - разликата между платената цена за пратки с предимство и цената на услугата за пратки без предимство със същото тегло и местоназначение.

75. Тойота Тиксим ЕООД не дължи обезщетения и не носи отговорност за забавяне доставката на пратки за страната и чужбина вследствие на непреодолима сила.

77. Тойота Тиксим ЕООД не носи отговорност за претърпени непреки щети и нереализирани печалби в резултат на загубени, повредени, ограбени, предадени на неправоимащи лица или забавени доставки на пощенски пратки.

78. Тойота Тиксим ЕООД не носи отговорност по договори за застраховка на пощенски пратки, сключени от подателите на пратки със застрахователи, когато последните встъпват в правата на застрахованите, съгласно чл. 402 от Търговския закон, над размерите на обезщетенията, на които подателят или получателят има право съгласно този раздел на Общите условия. Обезщетенията се изплащат на застрахователите, ако не са изплатени на подателите или получателите на пратките.

 

 

РАЗДЕЛ ХIV

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

79. Тойота Тиксим ЕООД, по своя инициатива, по предложение на потребителите и техни легитимни организации или по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията може да прави изменения и допълнение в тези Общи условия. Промените се извършват по реда на чл.21, ал. 5 от ЗПУ.

80. Изменения и допълнения в отделните условия по сключените индивидуални договори се правят по взаимно съгласие на страните.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

ДЕФИНИЦИИ

 

“Доставяне на пощенски пратки” е дейност, която започва от сортирането в центъра за доставяне и завършва с връчването на пощенските пратки на получателите.

 

"Кореспондентска пратка (пряка пощенска реклама, писмо и/или пощенска карта)" е пощенска пратка, която съдържа писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя върху пратката. Печатните произведения не са кореспондентски пратки.

 

“Малък пакет” е пощенска пратка, която съдържа предмети със или без търговска стойност с максимално тегло до 2 кг.

 

 

“Мобилна пощенска станция” е елемент на пощенската мрежа, организиран в помещения на специализирани транспортни средства, където длъжностни лица на Тойота Тиксим ЕООД извършват пощенски услуги, включени в обхвата универсалната пощенска услуга в едно или няколко населени места по уточнен маршрут и график.

 

“Място за достъп” е пощенски офис на оператора, където подателите предават и Тойота Тиксим ЕООД приема пощенските пратки и колети, както и други устройства за обществено ползване, поставени на обществено място или в помещенията на Тойота Тиксим ЕООД., включително мобилни пощенски станции на Тойота Тиксим ЕООД.

 

“Наложен платеж” е пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

 

“Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

 

“Обявена стойност” е пощенска услуга, представляваща отговорност на Тойота Тиксим ЕООД до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пощенската пратка в случаи на загуба, кражба или повреда.

 

“Печатно произведение” е пощенска пратка, съдържаща вестници, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използвани в печатарството, с адрес на подател и получател, написан върху пратката.

 

“Подател” е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенска пратка.

 

“Получател” е физическо или юридическо лице, посочено в адреса на пощенската пратка, за което те са предназначени.

 

“Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услуги, включени в обхвата на Универсалната пощенска услуга по настоящите Общи условия, като подател или получател.

 

“Пощенски колет” е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки със или без търговска стойност.

 

“Пощенска мрежа” е съвкупност от организационно и технологично свързани помежду си звена и средства, включващи пощенски офиси, мобилни пощенски станции, разменни и сортировъчни възли, транспортни средства и технически съоръжения, изградени и използвани с цел приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки.

 

“Пощенски офис” е място за достъп на Тойота Тиксим ЕООД, където подателите или получателите имат достъп за ползване на услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга по настоящите Общи условия.

 

“Пощенски пратки” са пратки, които съдържат предмети с такива физически качества и технически параметри, които позволяват пренасянето им чрез пощенската мрежа на Тойтоа Тиксим ЕООД. Пощенски пратки са кореспондентските пратки, печатни произведения,, малки пакети, секограми, както и пощенските колети, които съдържат стоки със или без търговска стойност.

 

“Пратки с предимство” са пощенските пратки, които се пренасят и доставят по най-бързия възможен начин.

 

“Пратки без предимство” са пощенските пратки, за които подателят е избрал по-ниска цена, която предполага по-дълъг срок при пренасяне и доставяне.

 

“Пренасяне на пощенски пратки” е дейност на Тойота Тиксим ЕООД, включваща процеса от приемането до доставянето на пощенските пратки.

 

“Препоръка” е пощенска услуга, представляваща договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба и повреда, за което на подателя се издава документ за приемане на пощенската пратка и по негово искане и известие – за доставянето й на получателя.

 

“Приемане на пощенски пратки” е дейност на Тойота Тиксим ЕООД по получаване на пощенските пратки, подадени от подателите в местата за достъп.

 

“Секограми” са релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия, изпращани от и/или до слепи граждани или официално признати институти за слепи граждани и оформени с регламентираните отличителни знаци.

 

“Стандартна вътрешна кореспондентска пратка” е пощенска пратка с размери: максимални – 120/235 мм, минимални – 90/140 мм, и максимална дебелина – 5 мм.

 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Тези Общи условия са изготвени на основание чл.21 от Закона за пощенските услуги, съгласувани са с решение № ........ на Комисията за регулиране на съобщенията и влизат в сила от............... Преди влизането им в сила Общи условия се публикуват в Интернет страницата на Тойота Тиксим ЕООД и се поставят на достъпни места в пощенските офиси и мобилните пощенски станции на Тойота Тиксим ЕООД.

 

 

В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия или писмения договор между страните се окаже недействителна, то нейният порок няма да влияе върху действителността на останалите клаузи.

 

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Всички спорове, свързани с Договора, се уреждат по споразумение между страните, а ако такова не бъде постигнато, се решават от компетентния съд.