ОУ ТТ Куриерски услуги

< Обратно към новините Публикувано на 08.02.2021

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Тойота Тиксим ЕООД, съгласно издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги № 0069/03.11.2009 г

 

С настоящите Общи условия (ОУ) на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от „Тойота Тиксим” ЕООД, със запазено търговско наименование OK Eкспрес, наричан по-долу «Куриер», се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.

Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, могат да бъдат всички физически лица, местни и чуждестранни лица - търговци.

Страните по договора могат да договарят и други условия за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги, за което сключват индивидуални договори, неразделна част от които са настоящите ОУ.

 

І. ВИДОВЕ УСЛУГИ

 

1. Куриерът е пощенски оператор, извършващ куриерски услуги на територията на Република България, които са описани в Тарифата за куриерски услуги.

2. Куриерските услуги са неуниверсални услуги, дефинирани в Закона за пощенските услуги, като включват и следните допълнителни услуги:

 

  • "Обявена стойност" - пощенска услуга, представляваща отговорност на пощенския оператор до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пощенската пратка в случаи на загуба, кражба или повреда

  • "Наложен платеж" - пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

 

Toйота Тиксим ЕООД обслужва вътрешни куриерски пратки с тегло до 50кг за колетни пратки и 1000 кг за палет, като обемното тегло се изчислява по формулата височина/широчина/дължина разделено на 6000. За обемни леки пратки се таксуват обемни кг. (Обемно тегло(кг) = височина (см) x дължина (см) x ширина (см) : 6000). Пратките се таксуват по по-високото от реалното или обемното тегло.

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

 

3. Куриерът гарантира равнопоставен достъп на потребителите до предоставяните чрез пощенската си мрежа пощенски услуги. Пощенските услуги се осъществяват чрез пощенска мрежа, която може да включва стационарни и/или мобилни пощенски станции, пощенски агентства и изнесени пощенски гишета, разменни и сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства.

4. Пощенски пратки се приемат от адрес на Подателя или в офисите на Куриера на територията на цялата страна, в рамките на определено от него работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офисите.

5. Договорът за куриерска услуга е две части: товарителница и настоящите ОУ и се счита за сключен, с предването на пратката от Подателя на Куриера, удостоверено с подписите на Подателя и Куриера в товарителницата.

6. Куриерските пратки се приемат и предават от Куриера, на Подателите и Получателите пряко, съгласно условията на товарителницата, на адрес или в офис на Куриера.

7. При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно разпорежданията на Подателя. С подписа си върху нея, Подателят:

- потвърждава вписаните данни;

- предоставя лични данни и дава съгласието си за обработването им, необходимо за изпълнение на сключения транспортен договор, по който е страна;

- поема пълна отговорност, ако са неточни или неверни;

- потвърждава съгласие за манипулиране с пратката му от Куриера (съгласно описаните в ОУ: преопаковане, доопаковане, контролно замерване за определяне на тарифното й тегло и при установени несъответствия претарифиране);

- приема, че познава тези ОУ и те са част от договора за куриерска услуга.

8. Обявяването на адресите и телефоните на Подател и Получател е задължително. Ако Подателят не посочи телефона на Получателя, Куриерът не е обвързан с предварително обявения срок на доставката.

9. Операторът не приема пратки с неподходяща опаковка, която може да застраши съдържанието на пратката и/или целостта й и целостта на другите пратки, транспортирани от Тойота Тиксим ЕООД. В случай, че пратката е приета за транспортитране, то тя се счита за подходящо опакована.

10. Договорът се счита за изпълнен с предаването на пратката на Получателя, удостоверено с подписите на Получателя и Куриера в товарителницата.

11. Пратката се доставя на получателя на посочения адрес или в офиса на Куриера срещу подпис върху екземпляр на товарителницата от Получателя. Пратката се връчва лично на Получателя, който установява самоличността си с лична карта или шофьорска книжка, заедно с неговия екземпляр на товарителницата. Когато получателят е малолетно или непълнолетно лице, пратката се предава на родител или настойник.

12. В отсъствие на Получателя пратката се предава на лице, което се е задължило пред Куриера да му я предаде. Това обстоятелство се отбелязва върху товарителницата или разносния лист.

13. Ако Получателят откаже да получи пратката или съобщението, вписва това обстоятелство в товарителницата или разносния лист и се подписва. Отказът да подпише се удостоверява от служител на Куриера.

14. Пратка, недоставена поради отказ или заминаване на Получателя в неизвестност, непознат на посочения адрес или починал, се връща на Подателя за негова сметка.

  1. Ако той откаже да я получи в 7-дневен срок от уведомяването му, пратката се унищожава.

  • Унищожаването на куриерските пратки се извършва с протокол от комисия, съставена от трима служители на Тойота Тиксим ЕООД по следния начин:

  1. Документалните пратки се нарязват ръчно или чрез специализирани машини за нарязване на хартия;

  2. Предмети в малки пакети и колети, които могат да се продадат, се продават на търг, като приходите след приспадане на разходите по продажбата остават в полза на Тойота Тиксим ЕООД

  3. Предмети неподлежащи на продажба се унищожават по подходящ начин, съобразно съдържанието на колетите и законоустановените норми.

 

16. Подателят на всяка пратка е неин законен притежател и разпоредител до момента на връчването й на Получателя.

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

17. Цените, услугите, начина и сроковете за плащане на куриерска услуга са посочени във валидната към момента Тарифа на Куриера или в изричен индивидуален договор с Клиента.

18. Цените в индивидуалните договори не могат да бъдат по-високи от обявените във валидната към момента Тарифа на Куриера

 

 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВЯНЕ

 

19. Сроковете на доставка са:

  • за селища с офис на Куриера - I -ва Зона - един работен ден;

  • за селища без офис на Куриера – II -ра зона - до 2 работни дни

20. Куриерът предоставя контролирано наблюдение и проследяване на пратките и предоставя писмена или устна информация за датата и часа на връчване на пратките.

21. Куриерът се ангажира с доставка на всяка куриерска пратка в сроковете, обявени в настоящите ОУ, в случай, че посочените от Подателя данни в товарителницата име, адрес и телефон на Получателя са пълни и верни.

 

 

V. СРОКОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ПО НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

 

22. Срокът за изплащане на сумите по „Наложен Платеж“ е до 3 работни дни и започва да тече от деня следващ регистрирането им в товарителницата на Куриера като получени от Куриера.

 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И НА ПОЩЕНСКИЯ ОПЕРАТОР

 

Потребителите /податели и получатели/ на куриерски пратки имат следните права и задължения:

23.1. Подателите имат право да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на Куриера по изпълнението на разпорежданията;

23.2. Подателите, на основание т.23.1, предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:

- промяна на избрания от Подателя офис на Куриера, кoйто да извърши доставката на пратката, избирайки между възможните такива в рамките на населеното място до което е изпратена пратката;

- промяна на посочения от Подателя адрес на който да се извърши доставката на пратката, в рамките на населеното място до което е изпратена пратката;

- промяна на посочения от Подателя ден за доставка, в рамките на населеното място до което е изпратена пратката;

23.3. Подателите са длъжни да опаковат пратките си във вид годен за транспортиране.Тойота Тиксим ЕООД не приема пратки, които счита за неподходящо опаковани, и биха застрашили целостта на другите пратки и/ или живота и здравето на пощенските служители. При изрична заявка от подателя, Куриерът доставя, срещу заплащане, допълнителни материали /картонени кутии, кашони и полиетиленови пликове/ за опаковането на пратката, с размери и цена обявени в Тарифата.

23.4. Подателите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки, на имуществото/служителите на Куриера или на други пратки / лица. Отговорността е в размер на понесените от куриера загуби или изплатените обезщетения;

23.5. Подателите са длъжни да заплатят стойността на услугата за пратки изпратени за сметка на Получател, при отказ за плащане от негова страна;

23.6. Подателите и получателите имат право да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Куриера услуги, да подават молби и рекламации, както и да получават обезщетения при нанесени от Куриера вреди, съгласно условията на Раздел IX от настоящите ОУ;

 

Пощенския оператор /Куриер/ има следните права и задължения

24. Куриерът гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите, включително данните за подателите, получателите и пощенските пратки, както по време на извършване на куриерската услуга, така и след това.

25. Куриерът предприема необходимите мерки за охраната и опазването на пощенските пратки, за недопускане приемането, пренасянето и доставката чрез пощенската си мрежа на забранени предмети и вещества;

25.1. съдейства на компетентните държавни органи за обезпечаване сигурността на пощенските пратки;

25.2. изпълнява изискванията за пощенската сигурност и гарантира сигурността на пощенската мрежа.

26.1. Куриерът е длъжен да предоставя на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, както и по искане на потребителите – справки за условията и реда за ползуване на услугите, като поставя ОУ и Тарифата на видно и достъпно място във всеки свой офис, на страницата си в интернет, както и да ги предоставя безплатно на потребителите при поискване;

26.2. Куриерът е длъжен да разглежда рекламации и да обезщети съгласно предвиденото в тези Общи условия, потребителите.

26.3. Куриерът е длъжен да изпълни заплатената от потребителя услуга с параметри на качеството, определени в тези Общи условия.

26.4. Куриерът има право да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно;

26.5. Куриерът има право да доопакова и/или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им, както и да извършва контролни замервания на пратки за установяване на коректното тарифно тегло на пратките и при обявено от Подател некоректно такова- да ги претарифира;

26.6. При достатъчно основание да се смята, че приета пратка съдържа забранени предмети или вещества, Куриерът задържа пратката и изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й.

26.7. При съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка, Куриерът има право да извърши проверка на пратката в присъствието или с писменото съгласие на подателя. При отказ или липса на отговор, Куриерът има право да откаже приемането на пратката и/или да уведоми съответните компетентни държавни органи за разпореждане на следващи действия, ако пратката е вече приета;

26.8. Куриерът се задължава да изпълнява допълнителни разпореждания на Подателя преди пратката да доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на Куриера.

26.9. Куриерът се задължава да спазва изискванията за защита на личните данни при извършването на предоставяните услуги.

 

VII: Забранени за пренасяне предмети и вещества

 

  1. 27. В пощенски пратки е забранено поставянето на следните предмети и вещества

27.1. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;.

27.2. оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;

27.3. неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети

27.4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;

27.5 религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

27.6 движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

27.6 бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С, по-ниско от действителното количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С в съответната бутилка

27.7 бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано номинално количество в литри, по-ниско или по-високо от вместимостта на съответната бутилка

27.8 бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност

27.9 бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандерол DUTY FREE.

27.10 тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност

27.11 тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE.

27.12 тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки

27.13 ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса;

27.14 тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от търговция, които не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия

27.15 тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от физически лица, които не са еднолични търговци

27.16 отпадъци от тютюн, които не представляват тютюн за пушене (за лула и цигари)

27.17 употребявани акцизни бандероли

27.18. наливни (небутилирани) алкохолни напитни с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание развно или превишаващо 15% vol

27.19 алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15 % vol, в пластмасови опаковки (бутилки) над 0,5 литра

27.20 Във пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

27.21 В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по т. 45 не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.

27.22 Не се приемат пощенски пратки, които съдържат животни и нетрайни биологични вещества, включително диагностични образци, ако опаковката им не отговаря на изискванията, на българското законодателство и международните актове, по които Република България е страна.

27.23 В куриерските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

 

27 А. При съмнение за вложени забранени предмети в пощенските пратки, служителят в пощенския офис или мобилната пощенска станция се изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. В случай на отказ пратката не се приема.

 

27 Б. Когато има достатъчно основание да се смята, че приета пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, Тойота Тиксим ЕООД, след съгласуване с извършващия проверката, изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й. При отказ или липса на отговор извършващият проверката уведомява оператора, отговорен за пренасянето и доставянето на пратката, а той - съответните компетентни държавни органи за разпореждане на следващи действия.

 

 

 

VІІІ: Процедури за рекламации и обезщетения

 

28. Рекламация към Куриера може да бъде подадена във връзка с непълно, неправилно или забавено изпълнение на договора за куриерска услуга в срок до 6 месеца, считано от датата на приемането на пратката. В случаите когато неточното изпълнение на услугата е установено пред Куриера и в негово присъствие, Куриерът съставя констативен протокол, който прилага като част от процедурата по рекламация. Куриерът е длъжен да започне процедура по разглеждане на рекламация и при липса на съставен констативен протокол.

29. Право на рекламация има:

29.1. Подателят на пратката, а след нейното доставяне – Получателят;

29.2. До получаване на пратката Получателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Подателя;

29.3. След доставяне на пратката, Подателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Получателя.

В случай, че Подателят на пратката е посочил непълен/неточен адрес или телефон за връзка с Получателя, Куриера не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката.

30. Куриерът носи отговорност за преки щети по пратката, не и за непреки щети (пропуснати ползи).

31. Куриерът се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.

33. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато са изпълнени условията по т.29 от настоящите Общи условия, заплатени са всички дължими на Куриер суми без отлагане или прихващане и са представени необходими документи, определени от Куриера, а именно:

(1) Констативен протокол, двустранно подписан от куриер и Клиент в случаите когато е съставен такъв /За случаи на установяване на неточно изпълнение на услугата пред Куриера и в негово присъствие/;

(2) Рекламационно писмо.

34. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на куриерска пратка, или забавено изпълнение на куриерската услуга се удостоверява със запис в товарителницата и констативен протокол, в момента на получаване на пратката. Куриерът е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.

35. Обезщетението по рекламации, касаещи забавено изпълнение на куриерската услуга, липса или повреда на част от съдържанието на куриерска пратка без Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от десет пъти стойността на куриерската услуга

35.1 Обезщетението по рекламации, касаещи върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им се определя от Куриера, но не повече от два пъти стойността на куриерската услуга.

36. Обезщетението по рекламации, касаещи липса или повреда на част от съдържанието на куриерска пратка с Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от Обявената стойност.

37.1. За Обявена стойност на пратката се приема стойността, посочена в товарителницата, подписана от Куриера и Подателя на пратката. При остойностяването се прилага принципа – Стойността на стоката е стойността, с която би могла да се възстанови;

37.2. Със задължително вписване на Обявена стойност се приемат за превоз всички чупливи пратки и пратките, изброени в т.27.7. от тези ОУ;

37.3. При отказ на Подателя да използва услуга Обявена стойност по пратката, за която съгласно процедурите на Куриера се изисква такава услуга, пратката се приема без Обявена стойност, но само при изрично изразено желание на Подателя, записано в товарителницата и удостоверено с негов подпис;

37.4. За действителна стойност на нанесената щета се приема тази, с която би могло да се възстанови пратката във вида, в който е предадена за превоз. При различия във възможните стойности за възстановяване се приема най-ниската.

38. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на куриерска пратка без Обявена стойност се определя от Куриера и е в размер на до десет пъти стойността на куриерската услуга.

39. Обезщетението по рекламации за загуба, унищожение или кражба на куриерска пратка с Обявена стойност се определя от Куриера като по негова преценка се изплаща парично обезщетение до размера на Обявената стойност или се предава аналогична стока, със изрично удобрение на потребителя за аналога.

40. Обезщетението по рекламация за неспазен срок за изплащане на Наложен Платеж е до размера на стойността на услугата Наложен Платеж, посочена в Тарифата на Куриера.

41. Куриерът е длъжен, след представяне на нужните документи, описани в т.33 /ако са съставени такива/, в срок от 14 работни дни да уведоми рекламанта за резултата по рекламацията.

42. При настъпване на рекламационно събитие по пратки с Обявена стойност, за които се установи, че заявените от Подателя данни, записани в товарителницата на Куриера са неверни, «Тойота Тиксим» ЕООД си запазва правото да не изплаща пълния размер на Обявената стойност на пратката.

43. При изплатено обезщетение от Куриера, равно на стойността на стоката, по рекламация на Клиента, Куриерът става собственик на рекламираната стока. Клиентът се задължава да я предаде на Куриера преди изплащане на обезщетението, описано в двустранното Споразумение.

44. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на куриера е три работни дни от датата на подписаното двустранно Споразумение между Куриера и Клиента за размера на приетия от Куриера иск. Споразумението се изпраща до Клиента от Куриера ведно с Уведомителното писмо за приключване на рекламацията.

 

ІХ.Ред за решаване на спорове

45. Споровете между Потребителите и Куриера се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.