ОУ ТТ ППП

< Обратно към новините Публикувано на 08.02.2021

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

НА УСЛУГАТА -ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

РАЗДЕЛ I

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С тези Общи условия на договора с потребителите на пощенските услуги, предоставяни от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. ”Стефан Стамболов” № 38, наричано за краткост ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР, притежател на Индивидуална лицензия за предоставяне на територията на цялата страна на част от неуниверсалната пощенска услуга – пощенски парични преводи, № 3-12/22.02.2011 г. и наричани за краткост "Общи условия", се определят реда, условията и сроковете за предоставяне на пощенските услуги – пощенски парични преводи на територията на цялата страна и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършване и ползване на пощенските услуги.

2. Настоящите Общи условия са задължителни за ПОЩЕНСКИЯ ОПЕРАТОР и потребителите, като те могат да договарят и други клаузи в допълнителни писмени споразумения, които задължително включват съдържанието на настоящите Общи условия, при спазване на принципите на равнопоставеност по отношение на една и съща категория потребители и на индивидуалната лицензия на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

3. Общите условия се прилагат за всички услуги по пощенски парични преводи, предоставяни от ПОЩЕНСКИЯ ОПЕРАТОР.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

4. По смисъла на настоящите Общи условия услугата “пощенски паричен превод” е :

4.1 Пощенски паричен превод, подаден на гише в точка за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД и платим на гише в произволно избрано място за достъп от пощенската мрежа на ПОЩЕНСКИЯ ОПЕРАТОР ;

5. Суми по пощенски парични преводи

5.1. Сумите по пощенските парични преводи могат да постъпват:

5.1.1. В брой, на гише в точка за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД ;

5.2. Максималният размер на сумата, която се приема по отделен паричен превод от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД, е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IIІ

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

6. Договорът с потребителите на услуги по пощенски парични преводи, предоставяни от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД при настоящите Общи условия, се счита за сключен:

6.1. С внасянето от ПОДАТЕЛЯ на сумата по пощенския превод в точките за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД и издаването на документ за платена цена на услугата.

 

 

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД

 

7. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да извършва чрез местата за достъп до пощенската си мрежа пощенски услуги по парични преводи на територията на цялата страна в рамките на определено работно време с нормативно определено качество и при достъпни цени, като осигурява възможност за ползването им от всички потребители.

7.1 Чрез местата за достъп се извършват и услугите по изплащане на пощенските парични преводи, предоставяни от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

7.2. Работното време на местата за достъп включва всички работни дни - най-малко 5 дни в седмицата. Работните дни и работното време на местата за достъп се определят от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД и се поставят в същите на достъпно за всички потребители място, както и в Интернет страницата на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД на адрес: http://www.okexpress.bg.

7.3. Изключение от задължението по т.7.2 се допуска:

1. При настъпване на извънредни обстоятелства, като военно положение, стихийни бедствия, аварии и кризи, когато се установява извънреден график на работно време. Информацията за извънредния график се поставя на достъпно за всички потребители място в местата за достъп.

2. За селища в труднодостъпни райони, като селищата и работните дни, в които се извършват пощенски услуги се определят от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД, съгласувано с кметовете на съответните общини и се утвърждават с решение на Комисията за регулиране на съобщенията. Информация за същите се публикува в Интернет страницата на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД на адрес http://www.okexpress.bg.

7.4. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД предоставя пощенските си услуги на територията на цялата страна при условията на равнопоставен достъп на потребителите до пощенската му мрежа и услуги.

7.5. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да постави на видно и достъпно място във всички места за достъп до пощенската си мрежа:

1. Настоящите Общи условия;

2. Информация за цените на услугите, предоставяни от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД ;

3. Информация за реда и срока за приемане на рекламации.

7.6. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да пази тайната на пощенските парични преводи по време на предоставяне на услугата, както и след това.

7.6.1. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да пази информацията по пощенските парични преводи, съгласно действащото в страната законодателство.

7.6.2. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да пази личните данни на участниците по пощенските парични преводи, съгласно Закона за защита на личните данни.

7.7. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава в сроковете, определени съгласно т.19, да изплаща паричните преводи на посочените от подателите лица по начин, предвиден в раздел X.

7.8. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД няма право:

1. да предоставя справки или информация на трети лица за пощенските парични преводи, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, както и на държавни органи и в случаите, определени със закон;

2. да информира когото и да било за пощенски преводи между отделни лица.

7.9. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД има право да оправомощи трети лица - партньорски организации - да сключват договори с крайни потребители от негово име и за негова сметка, както и да извършват дейности по упражняване на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД, неговите права и/или изпълнение на негови задължения по съответните договори.

 

 

 

РАЗДЕЛ V

ОТГОВОРНОСТИ НА ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД

 

8. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да спазва изискванията на пощенската сигурност;

9. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да спазва изискванията за опазване на околната среда;

10. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД дължи обезщетение на подателите или получателите в следните случаи:

1. при неспазване на нормативите за качество на пощенските услуги, съгласно раздел XIІI;

2. при неизплатени или неправилно изплатени суми по пощенски парични преводи по вина на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

11. Размерите на обезщетенията се определят от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД и са поместени в т. 43 от настоящите Общи условия.

12. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД не носи отговорност:

1. за забавени или неизплатени суми по пощенски паричен превод поради непълни или погрешни данни на получателя;

2. за забавени плащания вследствие на непреодолима сила;

3. когато поради непълни или погрешни данни на получателя сумата е изплатена на друго лице;

4. за неизплатени суми по пощенски записи, чийто давностен срок по т.35 е изтекъл;

 

РАЗДЕЛ VІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

13. Потребителите имат право:

13.1. Да получават информация по достъпен начин относно:

1. техническите изисквания на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД за начина на адресиране и попълване на данните, включително и чрез попълване на примерни образци;

2. цените на услугите;

3. други изисквания, свързани с ползването на услугата;

4. размерите на обезщетенията по т.43.

13.2. Да правят рекламации в случай на неспазване нормативите за качество, неизплатени или неправилно изплатени суми по пощенски парични преводи и да получат съответно обезщетение, съгласно т.10.

14. Подателят има право до момента на изплащане на паричния превод, при заплащане на определена цена, да поиска с писмено заявление в някое от местата за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД :

1. иницииран от него паричен превод да му бъде върнат обратно;

2. да се извършат поправки в името на получателя, адреса и местоназначението на паричния превод, или да се промени получателя;

3. да се удължи срокът за съхраняване на паричен превод до 15 дни над установения срок на получаване.

15. Подателите на пощенски парични преводи са длъжни да предплащат цената на ползваните от тях услуги.

 

РАЗДЕЛ VIІ

АДРЕСИРАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

 

16. Пощенски парични преводи се адресират на кирилица и с арабски цифри.

17. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД може да определя конкретни изисквания за точно място и форма на адресиране на пощенските парични преводи, с цел да се използват механизирани и автоматизирани начини на сортиране, за които по подходящ начин уведомява потребителите.

18. Потребителите могат да адресират пощенски парични преводи по следния начин:

1. "до поискване", в произволно място за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД , като се посочват имената на получателя и опционално парола, която трябва да бъде представена от получателя при изплащане;

2. с посочен адрес за известяване на получателя, в избрано или произволно място за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД , като се посочват и имената на получателя.

 

РАЗДЕЛ VIIІ

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

 

19. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава да предоставя услугите с качество, съобразено с нормативите, определени с решение на Комисията по регулиране на съобщенията, което се обнародва в Държавен вестник.

20. Нормативите за качество, съгласно решението по т.19, включват:

1. време за осъществяване на услугата по пощенски паричен превод;

2. срок за обработване на рекламациите.

21. Сроковете за осъществяване на предмета на услугата са:

1. за пощенски парични преводи – в рамките на работния ден, в който е иницииран превода.

 

РАЗДЕЛ IХ

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 

22. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД образува и прилага цени и такси за ползване на предоставяните от него пощенски услуги – пощенски парични преводи, съгласно правилата и принципите, определени в чл. 66 ал. 2 от ЗПУ, а именно:

- еднакви цени за еднакви услуги на територията на страната;

- равнопоставеност на потребителите;

- достъпност на цените;

- съобразяване с разходите по предоставяне на услугите;

- обвързване с качеството на услугите;

− осигуряване на икономически обоснована печалба в съответствие с приетата инвестиционна политика;

− създаване на условия за стимулиране на потреблението;

− отчитане равнището на цените на международните пазари, доколкото националните условия го позволяват;

− публичност на цените.

23. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД информира потребителите за всяка промяна на цените за услугите си по пощенски парични преводи и за цените на нови услуги най-малко седем дни преди да започне прилагането им чрез поставяне на съобщения в местата за достъп до пощенската си мрежа. Информацията за цените на услугите по пощенски парични преводи се публикува преди да започне прилагането им в един централен ежедневник и в Интернет страницата на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

23.1. В случаите, когато ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД определи конкретни условия и цени, различни от цените, определени в „Тарифата за цените и таксите при предоставяне на услугата „пощенски парични преводи““, те се съгласуват от КРС по реда на чл.65 ЗПУ.

24. Услугите по пощенски парични преводи на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се предплащат от подателя в брой или по безкасов път.

25. Платената цена в брой или по безкасов път се отразява върху платежен документ и с текст: "цената платена".

26. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД може да договаря с потребители, които системно използват услугите по пощенски парични преводи, цени различни от цените, определени по реда на т.23, както и плащането на услугите да се извършва в брой или по безкасов път на определени периоди.

 

РАЗДЕЛ Х

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

 

27. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД изплаща всеки пощенски паричен превод на лицето, посочено от подателя, освен ако не е налице законово основание да не изплати превода.

28. Отказът на получателя да получи пощенски паричен превод се отбелязва от него върху формуляр и се подписва. Ако получателят откаже, това се удостоверява от съответния служител на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД , който вписва отказа и се подписва.

29. Паричните преводи се изплащат на получателите в местата за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

30. Паричните преводи могат да се изплащат на получателите и чрез превод по посочена сметка.

31. Получателите на пощенски парични преводи могат да упълномощават други лица да ги получат.

31.1. Пълномощните, издавани от ръководителите на учреждения, организации и юридически лица, се подписват от съответния ръководител и се подпечатват. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД има право да изисква нотариална заверка на подписите на лицата издали пълномощните;

31.2. Подписите върху пълномощните, издавани от физически лица, се заверяват от нотариус или районен съдия, а когато в населеното място няма такива - от кмета на общината или на населеното място, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

31.3. Еднократните пълномощни, които са за определен пощенски паричен превод, се прилагат към документа за получаването;

31.4. Пълномощните за определен период се издават в два екземпляра. Единият екземпляр се предава в съответното място за достъп, където се съхранява 3 години след изтичане на срока на пълномощното. Другият екземпляр се представя от упълномощеното лице при всяко получаване на преводите. В случай че упълномощеното лице желае обработка и съхраняване на пълномощното, то заплаща допълнителна цена, съгласно т. 2 „Такси за допълнителни услуги, събирани от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД “ от Тарифата за цените и таксите при предоставяне на услугата „пощенски парични преводи“ от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД ;

31.5. Генералните пълномощни се представят от упълномощените лица при получаване на пощенски парични преводи и след като в документите за получаването им се впишат номерата, датите и наименованията на органите, които са заверили пълномощните, последните се връщат на упълномощените лица. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД задължително изисква нотариално заверени копия на генерални пълномощни.

 

РАЗДЕЛ ХІ

ВРЪЩАНЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ

 

32. Сумите по паричните преводи, които не са изплатени на получателя поради това, че:

1. не са потърсени в определения срок;

2. получателят отказва да ги получи;

3. при смърт на получателя или ако посочения адресат не съществува,

се връщат веднага на подателя, като последният заплати съответната такса за това, съгласно т.2 „Такси за допълнителни услуги събирани от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД “ от Тарифата за цените и таксите при предоставяне на услугата „пощенски парични преводи“ от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

33. Пощенски парични преводи, които не са получени в 20 дневен срок от датата на издаването им, се връщат на подателя веднага след изтичане на този срок, като последният заплати съответната такса за това, съгласно т.2 „Такси за допълнителни услуги, събирани от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД “ от Тарифата за цените и таксите при предоставяне на услугата „пощенски парични преводи“ от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД.

34. Суми по пощенски парични преводи, които не са изплатени на получателя и не са върнати на подателя поради това, че:

1. подателят отказва да ги получи обратно;

2. подателят е заминал на неизвестен адрес;

3. при смърт на подателя или при неявяване да ги получи в 20-дневния срок от писменото му уведомяване, се съхраняват от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД на разположение на подателя и получателя три години от края на годината на подаването им, след което остават в полза на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД.

 

 

РАЗДЕЛ XIІ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

35. Договорът се счита за изпълнен:

1. с изплащането на сумите по пощенските парични преводи или трансфера им по посочените сметки;

2. с връщането на подателите на сумите по паричните преводи;

3. със заприходяването на сумите от неизплатени преводи след изтичане на срока на съхранение по реда на т.34.

 

РАЗДЕЛ ХIІІ

РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

 

36. Рекламация в случаите на т.10 може да бъде предявена от подателя на пощенския паричен превод до момента на получаването на превода от получателя.

37. Получателят може да предяви рекламация при получаване на паричния превод, а до момента на получаването му - само с писмено съгласие на подателя.

38. Рекламацията се подава в местата на подаване или на получаване на пощенския паричен превод или във всяко от местата за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

39. Към рекламацията се прилага ксерокопие на документа, удостоверяващ договора по т. 6, и на документа за констатирани нередности при получаването, ако е съставен такъв. Ако подателят на рекламацията не може да представи посочените документи, посочва всички известни му данни относно пощенския паричен превод - местоподаване и местоназначение, имената на подателя и получателя, вид, номер, дата и час на превода и др.

40. Срокът за предявяване на рекламация е шест месеца от датата на извършване на превода.

41. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД се задължава в срок до 1 месец от предявяване на рекламацията за пощенски паричен превод да уведоми рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.

42. Ако рекламацията е отхвърлена или е оставена без отговор в срока по т. 41, рекламантът може да се обърне с писмено искане към Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора.

42.1. Ако рекламацията е отхвърлена или е оставена без отговор в срока по т. 41, рекламантът може да предяви иск пред съда, без да е необходимо да спазва преди това разпоредбата на т.42. Иск пред съда за решаване на спора може да се предяви и след прилагане на разпоредбата на т.42.

43. За предоставяне на услугата пощенските парични преводи ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД носи отговорност пред подателите или получателите на паричните преводи: за неизпълнение на нормативите на качество; за неизплатени суми по пощенски парични преводи в определения давностен срок или за изплащането им на неправоимащи лица по вина на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД . ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД дължи на съответния потребител възстановяване на сумата по паричния превод, платената цена на ползваната услуга – таксата за съответния превод, платена при подаването на превода, и обезщетение в размер на 1% (едно на сто) върху сумата на пощенския паричен превод.

44. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД не носи отговорност пред което и да е лице за пропуснати ползи, непреки щети и нереализирани печалби, и каквито и да е други щети, настъпили в резултат на неизплащане, погрешно изплащане, изплащане на неправоимащи лица, независимо от причините за това, освен предвидените в т.43 от настоящите Общи условия.

45. Максималната отговорност на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД за определен пощенски паричен превод за каквито и да е случаи не може да надхвърли размера на превода, таксите събрани за съответния превод и обезщетението по т.43 от настоящите Общи условия, при това само в случай че парите по него са постъпили на каса или по сметка на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД .

46. В случай че по вина на подателя на пощенски паричен превод парите не са постъпили на касите или по сметка на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД , то последното не дължи изпълнение на превода в полза на получателя и каквито и да е обезщетения и неустойки.

46.1. В случай че по вина на подателя на пощенския превод, иницииран по един от начините по т. 5.1.2 и т. 5.1.3. на настоящите Общи условия, преводът не е регистриран в системата на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД , то ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД не дължи изпълнение на превода в полза на получателя и каквито и да е обезщетения и неустойки.

47. В случай че постъпили в брой или по сметка на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД парични средства по инициирани превод чрез банкови карти, чрез превод от банкова сметка или чрез друг платежен способ, са извършени в нарушение на нормативни актове и/или са оспорени на законово основание от трети лица, за което ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД е надлежно уведомено, то последното има право да задържи изплащането на тези суми, без да дължи каквито и да е неустойки и лихви, до получаване на решение от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД компетентен за конкретния случай орган. В случай че ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД е изплатило вече на получателя такъв превод, то последният е длъжен незабавно да възстанови получената от него сума по превода, след получаване на уведомление за това от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД . В случай че не направи това, получателят на този превод дължи лихва в размер на законовата лихва за периода от първия работен ден, следващ деня на уведомлението, до изплащането на дължимата от него сума.

48. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД не дължи обезщетения и не носи отговорност за забавяне изплащането на паричен превод вследствие на непреодолима сила.

 

РАЗДЕЛ ХІV

ДЕФИНИЦИИ

49. По смисъла на Общите условия:

ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ - превод, подаден в място за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД и платим в произволно избрано място за достъп от пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД.

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услуги по пощенски парични преводи като подател или получател.

ПОДАТЕЛ е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенски паричен превод.

ПОЛУЧАТЕЛ е физическо или юридическо лице, за което е предназначен пощенския паричен превод, и е посочено явно от Подателя като такъв в документа съставен при изпращането.

МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОЩЕНСКАТА МРЕЖА НА ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД (място за достъп) е офис, гише, или каса на участник в пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД, до която потребителите имат достъп за ползване на услугите по т.4. както и да получават пощенски парични преводи.

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

50. ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД , по своя инициатива или по предложение на потребителите и техни легитимни организации, могат да правят изменения и допълнение в тези Общи условия, които се налагат по основателни причини. Промените се извършват по реда на чл.21, ал.4 от ЗПУ.

51. Изменения и допълнения в отделните условия по договора по т. 2 се правят по взаимно съгласие на страните.

 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

 

  1. Настоящите Общи условия се издават на основание чл.21 от Закона за пощенските услуги, съгласувани са с решение на Комисията за регулиране на съобщенията.

  2. Преди влизането им в сила съгласуваните Общи условия се публикуват от ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД в Интернет страницата на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД , и се поставят на достъпни и видни места в точките за достъп до пощенската мрежа на ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД.